Fond malých projektov

2021 – 2027

Informace o FMP

Hlavním záměrem Fondu malých projektů (FMP, Fond) v období 2021 – 2027 je přispět ke zvýšení atraktivnosti česko-slovenského přeshraničního regionu pro jeho obyvatele i návštěvníky. A to formou podpory rozvoje území v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu, stejně tak i malých projektů s orientací na místní iniciativy přeshraničního charakteru.

Z nadefinovaných oblastí podpory Fondu vyplývá jeho směrování na vytváření přeshraniční integrace a posilování dlouhodobých forem spolupráce, ale i vytváření nových kontaktů na všech úrovních – obyvatel, regionů i regionálních struktur. Fond se proto zaměřuje na podporu akcí menšího charakteru zejména na regionální úrovniprokazatelným přeshraničním dopadem se zapojením přeshraničního partnera. Tímto nastavením je umožněno využívání rozpočtově menších prostředků, nicméně z hlediska významu velmi přínosných pro realizaci projektů na obou stranách hranice.

 

Správcem FMP je v období 2021-2027 Euroregion Bílé-Biele Karpaty, který vybrané činnosti přenesl na územně příslušné administrátory:

  • Pověřený administrátor na české straně – Region Bílé Karpaty (www.regionbilekarpaty.cz)
  • Pověřený administrátor na slovenské straně – Trenčiansky samosprávny kraj (www.tsk.sk)

Oba administrátoři jsou zprostředkujícím subjektem, kteří žadatelům a konečným uživatelům poskytují veškeré informace a součinnost spojenou s realizací malých projektů. Každý administrátor realizuje svou činnost na příslušné straně hranice.

 

Zaměření fondu

Fond malých projektů je v období 2021-2027 rozdělen na 2 priority, v jejichž rámci lze realizovat malé projekty:

  • 2 Kultúra a cestovný ruch
  • 2 Miestné iniciatívy

Priorita 2.2

Kultúra a cestovný ruch

Priorita 3.2

Miestne iniciatívy

Územní vymezení

Fond je územně vymezen na české straně krajem Moravskoslezským, Zlínským a Jihomoravským, na slovenské územím krajů Žilinského, Trenčínského a Trnavského samosprávného kraje. S ohledem na územní vymezení je nutné dodržet pravidlo, kdy realizace malého projektu musí mít dopad výhradně do těchto krajů, minimálně do jednoho z nich.

 

Financování

Objem vyčleněných finančních prostředků činí 10 % z alokace programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027, celková částka z ERDF vyčleněná pro podporu malých projektů podle priorit je následující:

Možná výše podpory malého projektu z EFRR je max. 80 % celkových způsobilých výdajů projektu, pro žadatele ze Slovenské republiky je možná i podpora ze státního rozpočtu SR do max. možné výše 12 % z celkových způsobilých výdajů rozpočtu malého projektu.

Minimální hodnota malého projektu je 5 000 EUR, maximální dotace u projektů 3.2 Místní iniciativy je 30 000 EUR, u projektů v prioritě 2.2 Kultura a cestovní ruch je max. dotace 50 000 EUR.

Všechny malé projekty jsou financovány žadatelem (Refundace), součástí žádosti je jeden rozpočet malého projektu.

Harmonogram

1. výzva pro priority 2.2 Kultúra a cestovný ruch a 3.2 Miestne iniciativy byla vyhlášená 8.4.2024. Veškeré informace naleznete v sekci Výzvy. 

Vhodní žadatelé

Obce, městské části, svazky obcí, kraje, organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, aj.

Burza partnerů

V případě, že nemáte vhodného přeshraničního partnera z druhé strany hranice, lze vyplnit elektronický formulář s vaším záměrem a údaji na webových stránkách https://erbbk.eu/burza-partnerov/ a následně je možné i přímo kontaktovat/oslovit daného partnera.

Ke stažení

Informácie o FMP 21+

Výzvy

Žiadateľ

Konečný užívateľ

Regionálny výbor

Burza partnerov

FAQ

Kontakty