OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY – www.erbbk.eu

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov záujmovým združením právnických osôb EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 120 804, záujmové združenie právnických osôb zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Trenčín (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webových stánok www.erbbk.eu a www.fmp.egrant.sk (ďalej spolu ako „webové stránky“) alebo nadväzujúcom profile Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook, ako aj všeobecne pri výkone činnosti Prevádzkovateľa.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.


Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pri výkone činnosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín alebo e-mailom na e-mailovú adresu fmp@tsk.sk (v prípade, ak ste občanom alebo organizáciou zo Slovenskej republiky) alebo fmp@regionbilekarpaty.cz (ak ste občanom alebo organizáciou z Českej republiky). Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.
Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky alebo profilu na sociálnej sieti Facebook priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (a to prostredníctvom správy alebo iným automatizovaným spôsobom).

Viac sa dozviete v priložených dokumentoch:

Informačná povinnosť – EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY
Záznamy o spracovateľských činnostiach EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY