Priorita 3.2 Místní iniciativy

Zaměřuje se na budování vzájemné důvěry, zejména propagaci akcemi typu
– „lidé lidem“, poznávání obyvatel příhraničních regionů, setkávání a společné trávení času obyvatelů všech věkových kategorií, prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit. Přínosem těchto projektů pro obyvatele žijící v příhraničních regionech je nabytí povědomí o kultuře a dovednostech sousedních regionů, snižování jazykové bariery, získávání užitečných informací a kontaktů, jakož i sportovní vyžití a zábava.

Financovány můžou být následující aktivity:
Typ akcie 3.2.1.1: Vytvoření nových a upevňováni existujících partnerství, sítí a přeshraničních struktur včetně činností zaměřených na volnočasové a zájmové aktivity
• vytvoření nových a upevňování stávajících partnerství, sítí a přeshraničních struktur
• aktivity podporující sociální, sportovní a kulturní kontakty v přeshraničních území
• společné aktivity v různých oblastech – např. historie, kultura, umění, příroda, technologie, zdraví, životní styl
• aktivity napomáhající zapojení obyvatelů do správy věcí veřejných

Finanční příspěvek – priorita 3.2 Místní iniciativy

Zároveň platí, že podíl výdajů z rozpočtové kapitoly 5. Investiční náklady nemůžou
přesáhnout 50 % celkového rozpočtu malého projektu.