Členovia

Našimi členy a zakladateli jsou Region Bílé Karpaty na české straně a Region Biele Karpaty na slovenské straně. Členská základna obou našich členů je tvořena subjekty veřejné správy, podnikatelského sektoru a neziskovými/mimovládními organizacemi ze Zlínského a Trenčianského samosprávného kraje.

Členové Regionu Bílé Karpaty:

Zakládající členové:

 • Sdružení měst a obcí Východní Moravy
 • Společnost pro trvale udržitelný život Bílé Karpaty
 • Mikroregion Vsetínsko
 • Mikroregion Uherskobrodsko
 • Mikroregion Vizovicko
 • Mikroregion Valašskomeziříčsko-kelečsko
 • Mikroregion Jižní Valašsko
 • Mikroregion Luhačovské Zálesí
 • Mikroregion Horňácko
 • Mikroregion Rožnovsko
 • Sdružení Uherskobrodska
 • Region 2000, o. p. s.
 • Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty

Současní členové:

Statutární město Zlín

Víc informací

Statutární město Zlín vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Město Zlín je s 85 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy, jehož historie sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Změnu v tomto poklidném vývoji přinesla až průmyslová revoluce. Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela vyjímečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikající architektonickým stylem i životním tempem. Magistrat města Zlína, v návaznosti na tradici, jež na zlínské radnici založil Tomáš Baťa v období jeho působení ve funkci starosty, podporuje podnikatelské aktivity a zve investory k účasti na společných projektech.

Kontakt: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Víc informací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, kterou lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Se svými 12 000 studenty se řadí ke středně velkým univerzitám v České republice.

Kontakt: UTB ve Zlíně, náměstí T.G.M. 5555, 760 01 Zlín

Sdružení obcí mikroregion Vsetínsko

Víc informací

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 a následujících zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Sdružení je právnickou osobou. Předmětem činnosti sdružení je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Mezi další aktivity mikroregionu patří podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských půd, společná péče o památky v mikroregionu či využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.

Kontakt: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Mikroregion Valašskomeziříčsko-kelečsko
Víc informací

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se ze 18 obcí s rozlohou asi 230 km.

Kontakt: Dobrovolný svazek obcí, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

Mikroregion Vizovicko
Víc informací
Mikroregion Vizovicko je svazek sedmi obcí (Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková), jehož účelem je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti hospodářství, zemědělství, kultury, sportu a sociální péče v členských obcích. Činnost mikroregionu zasahuje zejména do kategorií jako je cestovní ruch, doprava, regionální rozvoj, vodní hospodářství, životní prostředí a příroda.

Kontakt: Mikroregion Vizovicko, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Bojkovsko, sdružení měst a obcí
Víc informací
Svazek obcí s názvem „Bojkovsko, sdružení měst a obcí“ vznikl v září 2003. Zaměřen je na všestranný rozvoj mikroregionu Bojkovska v úzké součinnosti s mikroregionem Uherskobrodska, příhraničními mikroregiony a partnerskými organizacemi Slovenska. Aktivity jsou zaměřeny zejména do těchto oblastí:

Regionální rozvoj a územní plánování
Ochrana životního prostředí, ochrana přírody, odpadové hospodářství
Cestovní ruch
Hospodářský rozvoj, zejména podpora drobného a středního podnikání
Budování infrastruktury
Doprava a komunikace, veřejná doprava
Rozvoj venkova
Problematika nezaměstnanosti
Vzájemná pomoc v případě živelných pohrom a jiných katastrof
Zdravotnictví a sociální péče, kultura, volný čas, sport, prevence kriminality, vzdělávací, informační a publikační činnost
Základní dokumentací pro organizování rozvojových aktivit mikroregionu je jeho Strategický rozvojový plán.

Kontakt: Bojkovsko, sdružení měst a obcí, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Víc informací

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko založilo v roce 1999 26 starostů. Původně mělo sídlo ve Štítné nad Vláří, 30. března 2015 se přemístilo do Valašských Klobouk.

Původní název sdružení zněl Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko. V roce 2018 se mikroregion přejmenoval na Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko.

V současné době mikroregion sdružuje 22 obcí a měst. Setkáváme se, spolupracujeme, realizujeme společné projekty. Potkat nás můžete pohromadě například při každoročním Dni mikroregionu.

Kontakt: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Sdružení mikroregion Rožnovsko
Víc informací
Mikroregion Rožnovsko se rozprostírá na severovýchodě Zlínského kraje v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je neodmyslitelně spjat s folklórní tradicí a dřevěnými lidovými stavbami soustředěnými v Rožnově pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě, kde se celoročně koná na několik desítek folklorních a kulturních akcí.Je tvořen městy Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a obcemi Vidče, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice.

Kontakt: Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Mikroregion Ploština
Víc informací
Sdružení obcí mikroregionu Ploština vzniklo jako volný svazek obcí vyčleněním z mikroregionu Jižní Valašsko v roce 2002. Byl pojmenován podle pasekářské osady Ploština ležící na úpatí Vizovických vrchů, která byla vypálena nacisty na sklonku 2. světové války. Nyní je areál pietním místem a národní kulturní památkou.

Mikroregion v současné době zahrnuje 9 členských obcí od nejmenších Haluzic s necelými 80 stálými obyvateli až po město Valašské Klobouky s více než 5 000 obyvateli. Na jeho území žije přibližně deset tisíc občanů, přičemž rozloha všech katastrů jednotlivých obcí přesahuje 100 km2.

Cílem sdružení obcí je udržovat a zkvalitňovat tradičně dobrou vzájemnou spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Kontakt: Mikroregion Ploština, Újezd 272, 763 25 Újezd u Valaš. Klobouk

Sdružení obcí Hornolidečska
Víc informací

Sdružení obcí Hornolidečska je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 a následujících zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Mikroregion vznikl v roce 1995 jako jeden z prvních ve Zlínském kraji. Území tvoří katastry obcí: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí. Polovina území Hornolidečska se nachází v oblasti největší chráněné krajinné oblasti, CHKO Beskydy, s velkým množstvím přírodních rezervací. Část území leží také v CHKO Bílé Karpaty a v oblasti Vizovických vrchů. Patří mezi nejhornatější a nejlesnatější území v celé České republice. Jedná se o typický venkovský region s 12,2 tis. obyvateli s rozlohou 171 km2. Předmětem činnosti sdružení je udržitelný rozvoj a zlepšování kvality života v území (odpadové hospodářství, životní prostředí, cestovní ruch, dopravní obslužnost, sociální služby), posílení ekonomického prostředí, zachování a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví.

Kontakt: Sdružení obcí Hornolidečska, sídlo: Horní Lideč 292, PSČ 756 12

Sdružení pro rozvoj Soláně
Víc informací

Sdružení pro rozvoj Soláně je občanské sdružení založené v roce 2000. Vychází z myšlenek akademického malíře F. Podešvy a jeho myšlenky také realizuje. Zaměřuje se na kulturní a architektonickou tradici Valašska. V tomto duchu bylo vybudováno také Informační centrum a galerie Zvonice na Soláni. Sdružení aktivně přispívá k udržení a rozvoji kulturních a společenských akcí na Soláni.

Kontakt: Sdružení pro rozvoj Soláně, IC-Zvonice, Bzové 325, 756 05 Karolinka

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Víc informací

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy je už od roku 1998 partnerem veřejné správy, podnikatelů i neziskových organizací při snaze o efektivní čerpání evropských i státních dotací. Agentura je zájmovým sdružením právnických osob. V současnosti jsou členy sdružení Krajská hospodářská komora, Sdružením měst a obcí Východní Moravy, Institut pro regionální spolupráci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Agentura je aktivní především ve Zlínském a Olomouckém kraji. Za dobu své existence zprostředkovala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy svým klientům přes 2 miliardy Kč z nejrůznějších dotačních titulů.

„Projekty pro nás nejsou jen peníze z dotací, ale konkrétní hodnoty, které zlepšují život v našem regionu.“

Kontakt: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

ZO ČSOP Bílé Karpaty
Víc informací

Ochranářské aktivity ve Veselí nad Moravou mají dlouholetou tradici. V 70. letech minulého století pracovala skupina nadšenců pod organizací TIS, která měla úzké kontakty se vznikající Správou CHKO Bílé Karpaty. TIS však byl na příkaz komunistických funkcionářů zrušen a v roce 1979 nahrazen Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který funguje doposud.

Činnost ZO ČSOP Bílé Karpaty je velmi pestrá – od péče o více než 200 ha druhově bohatých luk v Bílých Karpatech a Pomoraví, odborných botanických a zoologických průzkumů, sledování rozdílného vlivu obhospodařování na luční porosty, zpracování plánů péče maloplošných, zvláště chráněných území, populárně naučnou činnost formou přednášek, informačních panelů a exkurzí přes vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty, až po ekovýchovu formou kroužku Mladých ochránců přírody a příměstských táborů.

Sdružení Valašsko – Horní Vsacko

Víc informací

Valašsko – Horní Vsacko je kraj známý především díky svému lidovému charakteru a svým obyvatelům, odjakživa známých jako Valaši. V České republice je region Valašska – Horního Vsacka spojován právě s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob života byl spojen s pastevectvím ovcí a kladným vztahem k hodnotám přírodního bohatství v území. I v současnosti se daří region udržovat v duchu historických lidových tradic. Hlavní prioritou Valašska – Horního Vsacka je cestovní ruch a s ním spojené aktivity a infrastruktura.

Mikroregion Valašsko – Horní Vsacko se nachází na horním toku řeky Vsetínská Bečva na Česko – Slovenském pomezí. V podkově horských masivů Javorníků a Vsetínských vrchů se spojilo 9 obcí a měst do geograficky uceleného území předurčeného svým charakterem ke všem formám rekreace, sportu a volnočasového vyžití. Jména těchto obcí jsou Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Zděchov, Huslenky, Hovězí, Janová Vsetín. Největším městem je Vsetín, který je i správním centrem regionu. Od názvu Vsetína je také historicky odvozen název Vsacko.

V regionu je dbáno na soulad s principy ochrany životního prostředí, neboť mikroregion se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Odtud vzniklo i naše motto“Valašsko – Horní Vsacko = v harmonii s přírodou, v duchu svobody“. Pocity svobody a dotek přírody je cítit v každém koutě území. Veškeré nabízené aktivity se odehrávají v panensky čisté přírodě, jsou zaměřeny na zdravý životní styl. Region má potenciál stát se sportovním a rekreačním centrem vysoké úrovně celé jihovýchodní Moravy.

Zveme Vás k nám prožít aktivně volný čas, načerpat síly a rozšířit své obzory či poznání.

 

Kontakt: Sdružení Valašsko – Horní Vsacko, Pod Zakopaniců 269, 755 01 Vsetín.

Web: https://www.valassko-hornivsacko.cz/

Email: valassko-hornivsacko@seznam.cz

Zlínský kraj – stálý host Regionu Bílé Karpaty – https://zlinskykraj.cz/

Členové Regiónu Biele Karpaty:

Zakládající členové:

 • Regionálne združenie miest a obcí
 • Stredného Považia
 • Trenčianska univerzita
 • Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele Karpaty
 • Trenčianske neformálne združenie
 • Asociácia súkromných stavebných podnikateľov SR
 • Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
 • Slovenská živnostenská komora
 • Regionálna lekárska komora Trenčín
 • Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trenčín
 • Trenčianska regionálna komora SOPK

Současní členové:

Mesto Trenčín

Více informací

Trenčín patrí spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na Slovensku, ktoré kroniky spomínajú už v 11. storočí. Mesto Trenčín so slávnou európskou históriou slobodného kráľovského mesta, rodisko a pôsobisko významných osobností, dejisko kultúrneho, politického a spoločenského diania Slovenska, dôležité centrum obchodu, priemyslu, dopravy, cestovného ruchu, vzdelávania a športu, je mestom s významným súčasným i budúcim poslaním krajského mesta ako centra Trenčianskeho kraja.  V meste žije k 1.1.2024 53 940 obyvateľov. Rozloha mesta je 81,99 km2, z toho intravilán obce (územné obvody) tvorí 14,21 km2. V zastavanom území je hustota osídlenia cca 3500 obyvateľov na km2, čo predstavuje nižšiu hodnotu, zapríčinenú vysokým podielom sídelnej zelene v meste.

Mesto Trenčín pôsobí na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto Trenčín má podľa osobitných právnych predpisov postavenie administratívno-správneho sídla Trenčianskeho kraja a je administratívnym, priemyselným, kultúrno – spoločenským a vzdelávacím centrom Stredného Považia. V roku 2021 mesto získalo prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026.

Kontaktné údaje:

Adresa: Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64  Trenčín

Telefón: 032/6504 111

Link na web: www.trencin.sk

 

Více informací

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, založená v roku 1997 rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako verejná vysoká škola, patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. Pred vznikom univerzity v meste Trenčín a v trenčianskom regióne pôsobilo niekoľko detašovaných pracovísk iných slovenských vysokých škôl. Trenčiansky kraj bol posledným v rámci Slovenska, ktorý nemal vysokú školu. Okrem celoštátnej potreby rozširovania možnosti vysokoškolského štúdia a zvyšovania počtu študujúcich na vysokých školách, vznik samostatnej univerzity v trenčianskom regióne bol vyvolaný najmä vysokou koncentráciou strojárskeho, elektrotechnického a spotrebného priemyslu, významných výskumno-vývojových a projektových organizácií, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych organizácií a inštitúcií. Druhým dôvodom bol v trenčianskom regióne pomerne veľký potenciál mládeže spôsobilej na vysokoškolské štúdium. 

Podľa Zákona o vysokých školách pri vzniku univerzity boli zriadené jej základné súčasti: Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta mechatroniky, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove a  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov. Neskôr, v roku 2004 bol zriadený Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva pre zabezpečenie vzdelávania a výskumu v zdravotníctve a v roku 2006 bol transformovaný na Fakultu zdravotníctva. 

Po komplexnej akreditácii a potvrdení splnenia podmienok Akreditačnou komisiou, v roku 2017 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdil Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne začlenenie medzi univerzitné vysoké školy.

V roku 2017 sa Trenčianska univerzita ako jediná zo Slovenska dostala do zoznamu „Key Enable Technologies“, teda Kľúčových technologických centier.

Kontaktné údaje:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Telefón: +421 32 7400 111

E-mail: pr@tnuni.sk

web: www.tnuni.sk

Rektor: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Trančianska regionálna komora SOPK

Více informací

SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora bola založená na základe zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z. z.

Členstvo v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore, ktorá je členom Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži a členom Eurochambres, ktorá združuje viac ako 1.500 obchodných a priemyselných komôr združujúcich viac ako 15,5 mil. podnikateľských subjektov z krajín EÚ, asociovaných a pridružených, je pre každého podnikateľa ďalším krokom k uznaniu, úspechu a prosperite.

Motívom vzniku SOPK bola historická skúsenosť:

„Obchodná a podnikateľská činnosť rovnako ako aj vykonávanie nezávislého remesla je ideálnou kombináciou individuálnej a tímovej činnosti. Trhová spoločnosť stojí odpradávna na slobodnej individualite, no obchodníci, podnikatelia a vykonávatelia slobodných povolaní sa vždy spájali do cechov a gíld a zakladali hanzy a obchodné komory. Robia tak dodnes. Takto spoločne sa im lepšie darí presadzovať a chrániť svoje individuálne záujmy. Lojalita, ktorú jednotliví členovia odovzdávajú celku sa im vracia v podobe lojality celku voči nim. Silné a stabilné združenie má väčšie možnosti starať sa o obchodné záujmy každého svojho člena ako osamotený jednotlivec pohltený každodenným bojom o prežitie“

V súčasnosti SOPK zabezpečuje pre svojich členov hlavne:

 • základné a špecifické informácie o smerniciach a direktívach EÚ regulujúcich podnikanie a obchod,
 • základné informácie o štrukturálnych a kohéznom fonde EÚ a podmienkach ich čerpania,
 • základné informácie o požiadavkách na projekty pre čerpanie zo štrukturálnych fondov,
 • pomoc pri stavbe uvedených projektov, vrátane vyhľadania partnera pre stavbu projektu
 • účasti na veľtrhoch
 • semináre, školenia, kurzy
 • priestor na rozširovanie kontaktov
 • konzultačno – poradenské činnosti.

Kontaktné údaje:

Sídlo:

Trenčianska regionálna komora SOPK

Jilemnického 2

911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 6523834

Mail: sopkrktn@sopk.sk, jan.vaclav@sopk.sk

Riaditeľ  Trenčianskej RK SOPK: Ing. Ján Václav

Trenčiansky samosprávny kraj

Více informací

Trenčiansky samosprávny kraj je zriadený zákonom č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a pôsobí od 1.1.2002. Samosprávnymi orgánmi sú  – predseda a poslanci Zastupiteľstva, ktorých volia občania v priamych voľbách. Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti na území Trenčianskeho kraja zabezpečuje oblasti regionálneho rozvoja, oblasť zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a cestovného ruchu, stredného školstva, mládeže a športu, a dopravy.

Územie Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nachádza sa v západnej časti Slovenska, je obklopený 4 slovenskými krajmi: na severovýchode susedí so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhu s Nitrianskym, na juhozápade s Trnavským. Na západnej hranici susedí so Zlínskym krajom a na juhozápade Juhomoravským krajom je v Česku. Trenčiansky samosprávny kraj má 9 okresov, 18 miest a 257 obcí.

Sídlo:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Telefón: 032/6555 111

E-mail: info@tsk.sk

Predseda TSK : Ing. Jaroslav Baška

Regionálne združenie mest a obcí Stredného Povážia

Více informací

RZMOSP vzniklo na ustanovujúcom zhromaždení 11. februára 1991 v Trenčíne. Má 174 členov. Členskú základňu tvoria obce a mestá z okresov Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov a Trenčín. 

Združenie miest a obcí pôsobí na celom Slovensku a bolo založené na obhajobu spoločných oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb svojich členov, teda miest a obcí. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, ako regionálna pobočka presadzuje predovšetkým záujmy obcí a miest Stredného Považia. Zároveň prináša témy z regiónov na riešenie na národnej úrovni . pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie.

Vďaka aktívnej participácii v procesoch budovania a upevňovania miestnej samosprávy a demokracie na Slovensku predstavuje neoceniteľný zdroj informácií, skúseností a dobrých praktík pre domáce a zahraničné inštitúcie a združenia miestnych samospráv.

Kontaktné údaje:

Sídlo:

Združenie miest a obcí Stredného Považia

K dolnej stanici 20/A

91101 Trenčín

 

Telefón:  kancelária ZMOSSP: +421 905 680 840

                  predseda: +421 42 44 55 738

E-mail:

rvc.trencin@gmail.com; primator@dubnica.eu

Predseda ZMOSSP:  Mgr. et Mgr. Peter Wolf 

Regionálne združenie Vlára – Váh, združenie obcí

Více informací

Regionálne združenie obcí Vlára – Váh vzniklo 20.12.1999 na základe Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. §20 f). Združuje obce: – Nemšová, Horné Srnie, Horná Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom, Hrabovka, Zamarovce, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica, Sedmerovec. Mikroregion predstavuje združenie miest a obcí konštituované za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia, ktoré je vymedzené geograficky aj podľa katastrov, ako napr. rozvoj turistických aktivít, podpora rozvoja cestovného ruchu, spoločné riešenie občianskej vybavenosti, atď.

Kontaktné údaje:

Sídlo: Regionálne združenie Vlára – Váh, združenie obcí, J.Palu 2/3, 914 41  Nemšová,

Telefón: 0911 313 887

Predseda Združenia – Jozef Húserka

Združenie obcí Mikroregión Machnáč - Inovec

Více informací

Mikroregión Machnáč – Inovec sa nachádza v centrálnej časti Trenčianskeho kraja a je vymedzený katastrami členských obcí (v abecednom poradí) Bobot, Dubodiel, Horňany, Motešice, Neporadza, Petrova Lehota, Svinná, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Mitice, Veľká Hradná. Hranice mikroregiónu tvoria na severe a severozápade hrebeň Strážovských vrchov, na západe hrebeň Považského Inovca, na juhu a východe hranica trenčianskeho okresu a okresu Bánovce nad Bebravou.

Hlavným poslaním a predmetom činnosti združenia je koordinácia činností pri riešení regionálnych obecných a nad obecných problémov, spracúvanie koncepcie rozvoja mikroregiónu s dôrazom na budovanie infraštruktúry obcí, vytváranie podnikateľského prostredia a vytvorení podmienok pre návrat mladých rodín do obcí. Zároveň je úlohou mikroregiónu zachovanie a obnova jeho ekologických parametrov, návrat a podpora tradícií regiónu s dôrazom na poľnohospodárstvo, priemysel, remeslá a kultúrne dedičstvo a regionálnej dopravy. Dôležitou úlohou mikroregiónu je aj koordinácia činností pri vytváraní projektov rozvoja regiónu a reprezentáciu vo vzťahu k čerpaniu štrukturálnych fondov EÚ a rozvojových a stabilizačných fondov SR. V neposlednej rade má činnosť mikroregiónu predstavovať aj jeho zapájanie sa do združení a vyšších samosprávnych zoskupení v rámci Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty s dôrazom na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu, dopravy a propagácie regiónu.

Kontaktné údaje:

Sídlo:

Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

Svinná 141

913 24 Svinná

Telefón: +421 0326487232, +421908784268

Mail: starosta@svinna.sk

 Predseda združenia: Ing. Roman Čiernik

Združenie obcí Púchovská dolina – od 1. 1. 2024

Více informací

Združenie obcí Púchovská dolina vzniklo v roku 2013. Tvorí ho sedem obcí Púchovskej doliny – Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky, Vydrná, Lazy pod Makytou a Lysá pod Makytou. Počas svojej existencie sa Združenie obcí Púchovská dolina podieľalo na realizácii viacerých projektov, či už z fondov Európskej únie alebo aj iných dotačných mechanizmov. Členské obce sa aktívne zapájajú do programu cezhraničnej spolupráce a ako najbližšieho cezhraničného partnera majú obce zo Združenia obcí Hornolidečsko.

Kontaktné údaje:  

Sídlo:  Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 DOHŇANY                                                                     

Telefón: 042/4450912

E-mail:  obec@dohnany.skstarosta@dohnany.sk

Predseda združenia: Ing. Milan Panáček