FAQ – ŽADATEL

OTÁZKY

V prípade, ak organizáciu žiadateľa zastupujú viacerí štatutárni zástupcovia spoločne, ako je možné podpísať a odoslať žiadosť o financovanie malého projektu.

V takomto prípade je možné:

1. Ak bude žiadosť podpisovať/odosielať s občianskym preukazom s čipom EID prostredníctvom e-Slovensko, je potrebné aby štatutárni zástupcovia, ktorí nebudú žiadosť podpisovať/odosielať splnomocnili na konanie o žiadosti štatutárneho zástupcu podpisujúceho žiadosť o financovanie malého projektu. Splnomocnenie je v tomto prípade povinnou prílohou č. 2 k žiadosti o financovanie malého projektu. Splnomocnenie musí byť úradne overené.

2. Ak bude žiadosť o financovanie malého projektu podpisovať/odosielať  zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné stiahnutú žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom štatutárnymi zástupcami, ktorí v zmysle Stanov musia konať spoločne. Takto podpísanú žiadosť nahrať a odoslať.

Tento postup nevylučuje možnosť podpísania a odoslania žiadosti o financovanie malého projektu jedným štatutárnym zástupcom. Tento však musí byť splnomocnený ostatnými štatutárnymi zástupcami – viď v bode 1 – časť o splnomocnení.

Je nějakým způsobem omezen počet předložených žádostí na žadatele v rámci výzvy?

Žádný limit stanoven není. Žadatel může podat žádosti do obou priorit.

Lze jednu žádost v elektronickém formuláři sdílet mezi více osobami, např. mezi partnery?

Přímé sdílení možné není, ale v rámci přípravy lze průběžně vygenerovat zpracovávanou žádost do formátu .pdf nebo můžeme doporučit registraci žádosti přes sdílený e-mail a heslo a takto používat všemi dotčenými osobami.

Lze realizovat malý projekt mimo území vymezení Fondu malých projektů?

Ano. Oprávněným územím, kde je možno realizovat malé projekty, je celé území České a Slovenské republiky, přičemž realizace aktivit malého projektu a jeho výstupy musí mít pozitivní dopad do programové oblasti – tj. do kraje Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského, Žilinského, Trenčínského nebo Trnavského.

Jakým způsobem si mohu v rozpočtu v kapitole 1 nárokovat výdaje na zaměstnance při realizaci stavebních projektů (rozpočet obsahuje položku 5b) stavební práce)?

Pokud plánujete uplatnit paušální sazbu, v tomto případě ji budete nárokovat ve výši 3 %. Nebo můžete použít i způsob „1720“ nebo UNIT COST, případně jejich kombinaci.

Jakým způsobem deklaruji v rámci malého projektu výdaje na přeshraničního partnera – kterou část rozpočtu tedy partner platí?

Přeshraniční partner se přímo finančně na rozpočtu malého projektu nepodílí. Malý projekt má pouze jeden rozpočet, který je nárokován žadatelem, nicméně může obsahovat i výdaje na přeshraničního partnera, které mu může žadatel „zaplatit“ (např. přeprava a stravné na společné akce, výdaje na přeshraniční členy projektového týmu – jen zaměstnanci, majetek směrovaný přeshraničnímu partnerovi na základě např. zápůjčky, atp.). Tento výdaj je v systému e-grant v rozpočtu malého projetu vyčíslen.

Plánujeme po přeshraničním partnerovi poptávat službu – jakým způsobem si můžeme v rozpočtu vykázat?

Tento typ výdaje není ve FMP oprávněný – vzájemné přidělování zakázek mezi partnery – tj. výdaje, honoráře a poplatky jsou nezpůsobilým výdajem.

Je třeba při předložení žádosti realizovat průzkum trhu k plánovaným výdajům, které se následně vykazují přímo – tj. v kapitole 3, 4 a 5?

Tuto možnost doporučujeme v případě, pokud v rámci rozpočtu plánujete uplatňovat cenově vyšší výdaje za jednotku nebo budete poptávat např. specifické služby. Tyto doklady následně přiložíte k žádosti do nepovinných příloh.

Kolik je třeba dodat podkladů, které prokazují společnou přípravu projektu s přeshraničním partnerem?

Přesný počet podkladů není stanoven, nicméně je třeba doložit materiály s dostatečnou vypovídající hodnotou (tzn. prokázat, že společná příprava skutečně proběhla).